Vedtægter


Klublove for Skibby Ride- og Voltigeklub

§ 1

Klubbens navn er: Skibby Ride- og Voltigeklub - SRV

Forkortelse: SRV

Klubbens hjemsted er: Frederikssund kommune

Klubbens ikrafttrædelsesdato: 10. februar 2008

§ 2

Klubbens formål er:

- at fremme interessen for ridesporten med vægt på disciplinerne dressur, spring, voltigering og distance

- at samle medlemmerne til udøvelse af ridesporten og oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje

- at være en aktiv rideklub, som afholder arrangementer for medlemmerne

- at have et godt samarbejde med rideskolen

§ 3

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4A

I rideklubben kan optages senior og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se dog § 8.

Medlemskabet er gældende fra den dato, hvor kontingentet er indbetalt til klubbens bankkonto. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar.

§ 4B

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, de har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Æresmedlemmer: Hanne H. Hansen og Flemming H. Hansen.

§ 5

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

§ 6C

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber, eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

§ 6D

Det er muligt at udelukke personer fra rideklubben, der er blevet udelukket som opstalder eller rytter på rideskolen. Se § 6B.

§ 7

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent årligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der alle skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Juniorerne alene vælger 1 juniorrepræsentant samt 1 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt 18 år på valgtidspunktet.

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter, 1 juniorrepræsentant samt 1 juniorsuppleanter, første gang efter lodtrækning.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted. § 9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med min. flg. dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Økonomi

3. Meddelelser fra formanden

4. Eventuelt

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives på det næste bestyrelsesmøde. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder mm underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 10

Bestyrelsen tegner foreningen og kan således disponere over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Bestyrelsen tegner tillige foreningen overfor trediemand. Prokura kan meddeles to i foreningen, der er bemyndiget til at underskrive dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af en generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 11.

§ 11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde seneste 31. januar.

Indkaldelsen til generalforsamling og dagsorden skal ophænges i rytterstuen og andre synlige steder på rideskolen senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde de af bestyrelsen eller medlemmer fremsatte forslag. Derudover skal indkaldelsen og dagsordenen fremsendes til de af klubbens medlemmer, der har afgivet deres e-mail til bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ligeledes vises indkaldelsen og dagsordenen på klubbens hjemmeside og Facebookside med samme varsel. Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent. Endvidere har forældre til børn under 18 år stemmeret og valgbare til bestyrelsen, hvis der er betalt kontingent for barnet. Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af 1 juniorrepræsentant og 1 juniorsuppleant

10. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog § 12 og § 15.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog § 6 B og 6 C. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 12

Til forandring af vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægter skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen, valgt revisor. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§ 14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, dog med mindst 8 dages varsel.

§ 15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages med simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for distrikt 3. Vedtaget på generalforsamling 20. marts 2022